ABC listing
Alney
Avachinsky
Bakening
Bezymianny
Bliznetsy lava flows
Bolshoi Semiachik
Chasha Crater
Dikii Greben'
Gamchen (Barany Cone)
Gorny Institute
Ichinsky
Iliinsky
Kambalny
Khangar
Khodutka
Khodutkinsky Crater
Kikhpinych
Kinenin maar
Kizimen
Komarov
Koriaksky
Koshelev
Kozelsky
Krasheninnikov
Kronotsky
Ksudach
Kurile Lake Caldera
North Cherpuk Cone
Novo-Bakening
Nylgimelkin (Atlasov)
Opala
Ozernovsky Cone
Plosky Tolbachik
Sedanka lava field
Shisheika dome
Shiveluch
South Cherpuk Cone
Spokoiny (Kutina)
Taunshits
Titila
Tobeltsen Cone
Tolbachik lava field
Tolmachev lava field
Uzon-Geysernaia caldera
Viliuchinsky
Vysoky
X Cone
Zheltovsky
Zhupanovsky