Listing by
volcanic zones
Central Kamchatka Depression
Bezymianny
Plosky Tolbachik
Tolbachik lava field
Kizimen
Eastern volcanic front
Vysoky
Komarov
Gamchen (Barany Cone)
Kronotsky
Krasheninnikov
Kikhpinych
Taunshits
Uzon-Geysernaia caldera
Bolshoi Semiachik
Cinder cones in the Avacha River basin
Novo-Bakening
Bakening
Zhupanovsky
Lava cones west of Zhupanovsky
Koriaksky
Avachinsky
Kozelsky
Cinder cones north of Viliuchinsky
Viliuchinsky
Chasha Crater
Khodutkinsky Crater
Khodutka
Ksudach
Zheltovsky
Iliinsky
Kurile Lake caldera
Dikii Greben'
Koshelev
Kambalny
Sredinny Range
Tobeltsen Cone
X Cone
Spokoiny (Kutina)
Nylgimelkin (Atlasov)
Ozernovsky Cone
Titila
Sedanka lava field
Vents of the Elovka River basin
Gorny Institute
Alney
Ichinsky
North Cherpuk Cone
South Cherpuk Cone
Khangar